The Board

Salbali Karimi

Chairman

AliReza Behbahaninia

Naeimeh
Eshraghi

Sadegh Khojasteh